Σύνοψη του Έργου

Στόχος το έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κινητικής αποκατάστασης ασθενών με συνδυασμένη χρήση συστημάτων ανάλυσης βάδισης και φορέσιμων συσκευών. Η ιδέα βασίζεται στην εκπαίδευση και την εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακόσύστημα κατά την διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης.

Την γνώση αυτή θα αξιοποιεί το σύστημα που θα φέρει ο ασθενής στον χώρο του με σκοπό να έχει την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης του προγράμματος αποκατάστασης του και παρακολούθησης της βελτίωσης της κατάστασης του. Αφορά κυρίως στις περιπτώσεις ατόμων με πληγίες από χρόνιες καταστάσεις, τα οποία φιλοξενούνται αρχικά σε κέντρα αποκατάστασης και στην συνέχεια ακολουθούν μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιο ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας στον χώρο διαμονής τους.