Οργανωτική Δομή

 

Ο γενικός σκοπός της οργανωτικής δομής είναι ο προοδευτικός έλεγχος κάθε εργασίας, ο συντονισμός των διαφορετικών εργασιών του έργου και η εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας. Η επιλογή των φορέων και η ανάθεση των ρόλων του κάθε φορέα στο έργο, έγινε με βάση την συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με τις εργασίες που θα υλοποιήσει. Ακολουθώντας την στρατηγική αυτή, οι εργασίες χωρίστηκαν σε 5 ενότητες για καθεμία από τις οποίες ορίστηκε ο φορέας που θα έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την ορθή ολοκλήρωση της.

Εύλογα ο Συντονιστής Φορέας της κάθε Ενότητας Εργασίας είναι και αυτός που θα πραγματοποιήσει και τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Ορίζεται Συντονιστής Φορέας του έργου το ΙΠΤΗΛ, το οποίο έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στον συντονισμό ερευνητικών έργων, και Συντονιστής του έργου ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Διευθυντής του Ινστιτούτου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, θα είναι ο Αβραάμ Πλούμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, και Διευθύνων της ΦΙΑ. Για κάθε φορέα έχει οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Συντονιστής του φορέα, και όλοι μαζί οι συντονιστές θα συνθέσουν την ομάδα των συντονιστών. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η οργανωτική δομή του έργου.