Στόχοι του Έργου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α Τίτλος Ενότητας Εργασίας
Κατηγορία Δραστηριότητας
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
Ανθρωπομήνες – ενδεικτικά Έναρξη (μήνας) – Ενδεικτικά
Λήξη (μήνας) – Ενδεικτικά
1 Απαιτήσεις Χρηστών,Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε 21.30 1 12
2 Υλοποίηση Ευφυούς Συστήματος ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) ΙΠΤΗΛ 31.80 8 34
3 Υλοποίηση Φορέσιμης Συσκευής ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) ΙΠΤΗΛ 27.50 8 34
4 Υλοποίηση Εφαρμογής Νέφους ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) ΙΠΤΗΛ 39.00 8 46
5 Διαλειτουργικότητα & Αξιολόγηση ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25) ΦΙΑ 64.10 13 46

 

Η αποκατάσταση της κινητικότητας αποτελεί βασικό παράγοντα στην ποιότητα ζωής ασθενών χρόνιων παθήσεων. Η διαδικασία αποκατάστασης με τη σειρά της αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία που πολλές φορές θα πρέπει να συνεχίζεται και εκτός κλινικού περιβάλλοντος.

Για την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης ενός ασθενούς, όσο αυτός βρίσκεται στο αποθεραπευτικό κέντρο, γίνεται χρήση σύγχρονου εξοπλισμός ανάλυσης βάδισης με κάμερες και επιταχυνσιόμετρα. Ο εξοπλισμός αυτός παρέχει πληθώρα παραμέτρων για την κίνηση του ασθενούς, από τις οποίες αξιολογείται η κατάσταση του με βάση τις φυσιολογικές τιμές αλλά και παρακολουθείται στην πορεία του χρόνου η βελτίωση που επιτυγχάνεται από το πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολουθεί. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που έχουν τα κέντρα αποκατάστασης και η παρακολούθηση η οποία προσφέρει, δεν δύναται εύκολα να αντικατασταθεί από μικρότερου κόστους εξοπλισμό, ώστε να υπάρχει επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας και ακρίβειας.

Η χρήση ευφυών εκπαιδευμένων πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με χαμηλού κόστους αισθητήρες μπορούν να εξασφαλίσουν έγκυρη αξιολόγηση της κατάστασης σε επαρκή βαθμό. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών με πληγίες λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της αντικειμενικής δυσκολίας που έχουν στην μετακίνηση τους προς και από το κέντρο αποκατάστασης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα βασίζεται σε ανάλυση βάδισης που θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο στο χώρο του ασθενούς. Οι αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, ενώ το όλο σύστημα θα είναι απλό στη χρήση του. Βασική καινοτομία θα αποτελεί το ευφυές σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα βασίζεται στα δεδομένα που θα συλλέγονται στη κλινική για τον κάθε ασθενή ατομικά. Το ευφυές αυτό σύστημα σε συνδυασμό με τις καθημερινές μετρήσεις στο χώρο του ασθενούς θα είναι σε θέση όχι μόνο να καταγράφει τα δεδομένα της βάδισης, αλλά και να προβάλει εξατομικευμένα αποτελέσματα σε συσχέτιση με τις καταγραφές από τον ολοκληρωμένο εξοπλισμό του κέντρου.